Ziekte en Verlof

Ziekte

Bij ziekte dienen de ouders de school voor 8.30 telefonisch op de hoogte te brengen. Indien er op een ziektedag toetsen of deadlines gepland staan, dient de ouder dit bij ziektemelding door te geven met vermelding van vak en docent.

Bij hervatting van de lessen na ziekte levert de leerling voordat hij naar de les gaat een betermelding in bij de verzuimcoördinator op het servicepunt. Ouders kunnen een leerling ook telefonisch beter melden.

Als een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij het servicepunt. De ouders worden voor vertrek van school telefonisch / per mail op de hoogte gebracht.


 
Verlof​

Verlof voor een vrije dag wegens familieomstandigheden dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de afdelingsmanager. Het aanvraagformulier is hier ond​er beschikbaar. ​Aanvragen voor vakantiedagen buiten de vastgestelde vakantiedagen om dienen ruim van te voren schriftelijk aangevraagd te worden bij de​ rector. De inspectie van onderwijs en de leerplichtambtenaren zien er ten strengste op toe dat dit slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan.​​

 


 VERZOEK VERLOF.pdf